bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ສະຖາບັນການທະນາຄານ


ດາວໂຫຼດແອັບ


ຫຼັກສູດ


ປະລິນຍາຕີ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 4 ປີ ປະກອບມີ 05 ສາຂາຄື: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາບັນຊີ, ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ສາຂາການບັນຊີແລະກວດສອບ.

ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກປົກກະຕິ)

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກປົກກະຕິ) ລະບົບ  2 ປີ ປະກອບມີ 04 ສາຂາຄື: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກຄ່ຳ)

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຕີ (ພາກຄ່ຳ) ລະບົບ 2 ປີ ປະກອບມີ 04 ສາຂາ: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

ຂ່າວສານ


04
May
2023
04
May
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ຝຶກອົບຮົມ Smartbank
01
Jan
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ປະຕິທິນ ສະຖາບັນການທະນາຄານ 2023
01
Jan
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ປະຕິທິນ ສະຖາບັນການທະນາຄານ 2023
09
Sep
2022
Moukdala ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
#ປະກາດຜົນເສັງຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກສຶກສາ 2022 - 2023

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ